05. Doelen

Lees meer

Duurzaamheidsdoelen 2017

Onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid hebben we geformuleerd aan de hand van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Naast dat duurzaamheid in ons DNA zit en in alle geledingen en activiteiten van ons bedrijf een rol speelt, geven we met onze doelstellingen onze prioriteiten weer.

People

People

Focus op veiligheid
De IF-rate van het aantal ongevallen in 2016 is ten opzichte van 2015 toegenomen van 5,2 naar 7,8. Hoewel dus een dalende lijn leek ingezet, waren er in 2016 drie ongevallen meer. Het hebben van focus op veiligheid blijft dus ook voor 2017 ons doel. In 2017 willen we dit doel nog concreter maken door het uitbrengen van een veiligheidsboekje, niet alleen voor medewerkers, maar ook voor tijdelijke krachten. In 2016 behaalden 23 medewerkers hun EHBO-diploma. Ook in 2017 bieden we deze cursus opnieuw aan evenals eind 2017/begin 2018 verplichte herhalingscursus.

  • IF rate: lager dan 6
  • 10 medewerkers volgen EHBO-cursus
  • Veiligheidsboekje aanbieden aan ook tijdelijke krachten

Social return
De participatiewet, die in 2015 van kracht ging, daagt bedrijven uit om 5% van hun werkzaamheden te laten verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 had Van Werven zes personen middels Social Return in dienst, in 2016 waren dit negen medewerkers. We merken dat het in de praktijk lastig blijft om geschikte kandidaten te vinden. We blijven daarom actief betrokken bij initiatieven om drempels weg te halen en meer mensen via Social Return een plek te bieden. Dit blijven we bijvoorbeeld doen als ambassadeur van De Normaalste Zaak.

  • Minimaal 5% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Betrokken medewerkers
De wereld verandert snel. De nieuwe technologische ontwikkelingen zoals automatisering, digitalisering en robotisering hebben ook invloed op ons bedrijf én onze medewerkers. We zullen alert, flexibel en slagvaardig moeten blijven om op alle ontwikkelingen in te spelen. In 2016 zijn wij gaan werken met een app voor het invullen van de uren en het krijgen van de werkopdrachten. Een ontwikkeling die papier bespaart en efficiënter is, maar ook invloed heeft op de fysieke betrokkenheid van onze medewerkers. Ons doel voor 2017 en de jaren die volgen is om juist de kracht van dit familiebedrijf vast te houden. Door oprechte interesse in elkaar én maatschappelijke belangen, door dienstbaar en relevant te blijven. We zullen hier in onze interne bedrijfsvoering aandacht aan geven op directie- en medewerkersniveau.


Verantwoording doelen 2016
In het voorgaande jaar hebben wij ons ten doel gesteld om een IF-rate van maximaal 6 te realiseren. Helaas is dit niet gelukt en sluiten wij 2016 af met een IF-rate van 7,8. Ten opzichte van 2015 vonden er drie ongevallen met verzuim méér plaats in 2016. In 2016 is een start gemaakt met een boekje met daarin de belangrijkste veiligheidsvoorschriften, niet alleen voor medewerkers maar ook inhuurkrachten. In 2016 gingen er 24 medewerkers op EHBO-cursus. 23 medewerkers behaalden dit diploma en zullen elke twee jaar een herhalingscursus volgen. Wij stelden ons verder een ziekteverzuim lager dan 3% tot doel. Helaas konden we dat doel niet waarmaken, mede door enkele langdurig zieken die niet terug zullen keren in het arbeidsproces. Van Werven wil werkgelegenheid creëren voor iedereen. De participatiewet, die in 2015 van kracht ging, daagt bedrijven uit om 5% van hun werkzaamheden te laten verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stelden ons dan ook tot doel om achttien medewerkers te werven binnen Social Return. Door externe factoren, ook beschreven in dit verslag, is deze doelstelling niet behaald, al is het aantal medewerkers binnen social return wel gestegen.


Ga naar 02. people

Planet

Betrokkenheid tonen
Van Werven kijkt verder dan zijn eigen bedrijfsbelang. We tonen onze betrokkenheid bij de maatschappij en willen een inspirator zijn voor anderen. Daarom is en blijft Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen. Ook in 2017 blijft Van Werven dit doen.

  • Betrokken als lid, deelnemer of initiatiefnemer bij (branche)organisaties
  • Meer dan 13 keer CO2 neutraal

Brandstofregistratiesysteem
Sinds 2016 is het brandstofregistratiesysteem volledig operationeel. We hebben hierdoor inzicht in het verbruik en gedrag van onze chauffeurs en machinisten. Het verminderen van verbruik is van verschillende aspecten afhankelijk, zoals type vrachtauto, activiteit, vracht en chauffeur. De diversiteit aan activiteiten en machines maakt het lastig de data objectief te vergelijken en de juiste referenties vast te stellen. Wij blijven hieraan werken, om zo in de toekomst nog meer gebruik te maken van de binnenkomende data. Door middel van cursussen en andere voertuigdata proberen wij wel het rijgedrag van onze chauffeurs positief te beïnvloeden. Onze leermeesters zien het daarnaast als hun taak om nieuwe medewerkers bewust te leren rijden.

Circulaire economie
Het is onze doelstelling om Van Afval Naar Grondstoffen te werken. Door onze jarenlange ervaring in de recyclingsector zijn we in staat om onze kennis om te zetten in haalbare businessmodellen met één doel: het zoveel mogelijk circulair maken van grondstoffen. Dat doen we bijvoorbeeld met onze kunststofrecycling: we recyclen jaarlijks meer dan 80.000 ton kunststoffen tot een hoogwaardig recyclaat, dat bijvoorbeeld toegepast wordt in tuinmeubilair, de automotive industrie en in huishoudelijke artikelen. Niet alleen in Nederland willen we haalbare, circulaire businessmodellen ontwikkelen, we willen deze kennis ook delen in Europa. We willen de voorsprong die wij in Nederland op dit gebied hebben, gebruiken om ook andere landen in Europa te helpen hun duurzaamheidsdoelen te behalen. Daarnaast proberen we actief een rol te spelen in de wet- en regelgeving in Europa, om op deze manier ook de regelgeving in de recyclingbranche te bevorderen.

Verantwoording doelen 2016
Van Werven stelde zichzelf in 2015 ten doel om minimaal 13 keer CO2-neutraal te zijn in 2015. Met 14 keer CO2-neutraal, is deze doelstelling behaald. Met nieuwe kunststofrecyclingvestigingen in bijvoorbeeld België, stimuleren we de groei van onze recyclingactiviteiten. Een tweede gesteld doel was betrokken blijven als lid, deelnemer of initiatiefnemer bij (branche)organisaties. Ook in 2016 is Van werven hier nauw betrokken bij geweest, een overzicht hiervan is te vinden in het hoofdstuk Planet. Tot slot spraken we in 2015 over het brandstofregistratiesysteem. Dit systeem werd in 2015 geïmplementeerd en was, zoals we ons tot doel hadden gesteld, in 2016 volledig operationeel én toont cijfers kunnen over het effect. Doel van het registratiesysteem is brandstofverbruik, vrijloop en stationair draaien weergeven en zo bijdragen aan het bewustzijn van onze medewerkers. De diversiteit aan activiteiten en machines maakt het lastig de data objectief te vergelijken en de juiste referenties vast te stellen. Een in 2016 uitgevoerde praktijktest bracht wel interessante cijfers aan het licht. Bij een test met zes dumpers, allen met dezelfde werkzaamheden (gelijk aantal uren, gelijke lading en omstandigheden). De grootste brandstofbesparing werd niet behaald door de rijstijl van de chauffeur, maar door het gebruik van moderne machines ten opzichte van oudere typen. In deze situatie bleek een modernere machine soms wel 30 tot 50 liter brandstof per dag te besparen ten opzichte van het oudere type. Het is voor een bedrijf in de transportsector niet mogelijk om brandstofgebruik te vermijden. Vanuit een duurzame identiteit is het wél mogelijk om door moderne technieken, menselijk verstand én handelen te blijven werken aan échte oplossingen op het gebied van people, planet en profit.

Ga naar 03. planet
Planet
Profit

Profit

Streven naar continuïteit
We streven naar continuïteit. Daarvoor is een positief bedrijfsresultaat een voorwaarde. Daarmee bieden we continuïteit aan onze medewerkers en geven we onszelf de ruimte om aan échte oplossingen te kunnen werken. Een positief bedrijfsresultaat stelt ons daarnaast in staat om te kunnen innoveren en biedt ons kansen om een rol op te pakken in de maatschappij.

Verantwoording doelen 2016
2016 was een goed jaar voor Van Werven met een positief bedrijfsresultaat. Het stelde ons in staat om een winstbonus in over 2016 uit te keren aan onze medewerkers, om zo ook dit succes met onze medewerkers te delen en hen te bedanken voor hun betrokkenheid. Door onze focus te blijven leggen op de relatie met onze klanten en door de dagelijkse inzet van onze medewerkers, hebben onze werkmaatschappijen deze positieve bijdrage aan de omzet gerealiseerd.


Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2016 van de Van Werven bedrijven is het vijfde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014 en 2015 terug kijken.