03. Planet

Lees meer

CO2-prestaties in 2017

Jaarlijks brengen we niet alleen onze emissies in beeld, maar ook de besparingen die we realiseren met onze producten. Al jarenlang bespaart Van Werven vele malen meer CO2 dan het produceert. Dat hebben we te danken aan onze recyclingactiviteiten, waarbij van afval grondstoffen worden gemaakt. Omdat er geen nieuwe grondstoffen gedolven of bewerkt hoeven te worden, leveren deze gerecyclede grondstoffen een forse CO2-besparing op. Een voorbeeld daarvan is de verwerking van kunststof. Afgedankte kunststoffen hoeven niet te worden verbrand, wat de eerste besparing is. Het proces van recyclen van kunststof veroorzaakt bovendien maar een fractie van de CO2-uitstoot in vergelijking tot het delven en bewerken van olie. Veel bedrijven proberen CO2-neutraal te zijn. Van Werven is niet CO2-neutraal, maar bespaarde in 2017 12,5 keer meer CO2 dan het produceert.

Hoe komen we tot deze cijfers? Voor het bepalen van het effect van de verschillende verwerkingsmethoden van de afvalstromen maken we gebruik van zogenaamde CO2-kengetallen. Deze kengetallen geven per product aan in hoeverre de verwerkingsmethode effect heeft op de broeikasgasemissies. De getallen zijn gebaseerd op het verschil tussen de energie die nodig is voor het winnen van primaire materialen of het maken van producten en de energie die nodig is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of producten.

182.270 ton
CO2 bespaard
Kunststof 158.211 ton
Groenafval 6.077 ton
Bouw- en sloopafval 5.330 ton
Houtchips 4.703 ton
Bedrijfsafval 3.259 ton
Afvalhout 2.070 ton
Puin 1.039 ton
Glas 115 ton
14.556 ton
CO2 geproduceerd
Diesel 12.532 ton
Elektriciteit 2.025 ton
Van Werven

Certificering

Van Werven is een ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf. We hebben daarnaast een MVO zelfverklaring ondertekend en zijn in het bezit van diverse certificaten in de verschillende sectoren waarin we werkzaam zijn. Het certificaat is geen doel op zich, het is een middel om ons scherp te houden, continu nieuwe (kritische) inzichten op te doen en daarmee onze prestaties te verbeteren. Met onze certificeringen kunnen we bovendien aantonen dat een bepaald duurzaam component geborgd is in onze onderneming.

ISO 14001 certificaat voor Van Werven

Sinds januari 2017 is de Van Werven Holding gecertificeerd voor milieumanagement. Wij zijn een milieubedrijf dat met onze recyclingactiviteiten al lang voldeed aan alles wat bij wet verplicht is. Maar nu zijn we daarvoor ook officieel gecertificeerd. Milieumanagement, met als doel het stimuleren van duurzaamheid, stond bij Van Werven altijd al hoog in het vaandel. Het is dus niet meer dan logisch dat we nu ook officieel voldoen aan de norm ISO 14001.

Het bereiken van evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie is essentieel om te kunnen voorzien in de behoeften van onze generatie en de generatie na ons. Door stijgende verwachtingen van de maatschappij op het gebied van duurzame ontwikkeling, steeds strengere wetgeving en een groeiende druk op het milieu, zijn organisaties een systeembenadering gaan toepassen op milieumanagement.

ISO 14001
 • Kwaliteit
  ISO 9001
 • Veilig werken
  VCA**
 • Keuring individuele partijen grond
  BRL 9335
 • Productcertificaat zand
  BRL 2502
 • Productcertificaat recyclinggranulaat
  BRL 2506
 • Veilig en Milieukundig Slopen
  SVMS007
 • Uitvoering van bodemsaneringen
  SIKB 7000
 • Productcertificaat compost keurcompost
  Productcertificaat
 • Bodemverbeteringsproducten
  RAG
 • Milieumanagement
  ISO 14001

Van Werven wil een inspirator zijn

Van Werven heeft verschillende beweegredenen om actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén ervan is onze betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) de gemeenschap. Er is binnen de samenleving steeds meer aandacht voor MVO. Van Werven opereert niet geïsoleerd, maar sluit aan bij deze ontwikkeling en wil een inspirator voor anderen zijn. Daarom is Van Werven betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, Social Return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen.

 • Lidmaatschap Cumela
 • Lidmaatschap BVOR
 • Lidmaatschap BRBS Recycling (bestuurslid)
 • Lidmaatschap TLN (bestuurslid)
 • Lidmaatschap NRK Recycling
 • Lidmaatschap NVRD
 • Lidmaatschap BKO
 • Deelnemer Convenant Meer en Betere Recycling
 • Deelnemer North Sea Resources Roundabout (Green Deal)
 • Transitieteam Kunststoffen
 • Deelnemer Circular NL
 • Deelnemer Ketenakkoord Kunststof Kringloop
 • Deelnemer De Diamant van Midden Nederland
 • Ambassadeur van De Normaalste Zaak
 • Sponsor Stichting Present Oldebroek-Elburg
 • Initiatiefnemer Recycling activiteit Rehoboth Namibië
 • Deelnemer Stichting Toetssteen Project Cambodja
 • Lidmaatschap Vierde Musketier
 • Deelnemer RKC Prestatietocht
 • Hoofdsponsor OWIOS Oldebroek
 • Sponsor van meer dan 40 lokale sport- en cultuurevenementen

Van Werven eerste Europese bedrijf met einde-afvalstatus voor PVC-recyclaat

Van Werven Kunststofrecycling mag zijn geproduceerde PVC-recyclaat, dat wordt toegepast in drielaagse rioleringsbuizen, aanmerken als einde-afval. Dat heeft het ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat in een rechtsoordeel aangegeven.

Het materiaal waarmee Van Werven werkt, wordt door de huidige wetgeving als afval bestempeld. Als materiaal eenmaal een afvalstatus heeft, is het bijna onmogelijk om hier van af te komen. Hoe schoon en gescheiden ook, er zijn geen criteria om gerecycled kunststof weer als grondstof beoordeeld te krijgen. Daarom is het lastig om dit materiaal te hergebruiken.

Samen met Wavin, een wereldwijde producent van onder meer PVC-rioleringen, heeft Van Werven het initiatief genomen om voor gerecycled kunststof een einde-afvalstatus aan te vragen bij Rijkswaterstaat. Na het toetsen van de aanvraag is het oordeel dat het door Van Werven geproduceerde gerecycled kunststof de status einde-afval krijgt en daarmee als grondstof voor rioleringsbuizen gebruikt kan worden. Een doorbraak, want Van Werven is hiermee het eerste recyclingbedrijf in Europa dat het begrip einde-afval mag toepassen voor gerecycled kunststof. In navolging van Nederland wil Van Werven de status ook aanvragen in België en Engeland.

Lees meer
Van Werven

Van Grondstoffen Akkoord naar meest iconische project in circulaire kunststoffen

Op 24 januari 2017 ondertekende Van Werven (mede) het Grondstoffen Akkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Staatssecretaris Dijksma benadrukte het belang van het akkoord: “We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.”

Het akkoord werd ondertekend door 180 partijen. Van daaruit werden vijf transitieagenda’s geïdentificeerd, die de circulaire ambities verder vorm geven. In januari 2018 ontving staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) deze agenda’s tijdens de start van de Week van de Circulaire Economie.

Van Werven was tijdens deze bijeenkomst genomineerd voor de Circular Award 2018: een waardering voor ‘koplopers in de transitie naar circulaire economie’. Winnaar werd Closing the Loop, waarmee Van Werven Kunststofrecycling categoriewinnaar bleef. Managing director Ton van der Giessen: “We hadden graag de Circular Award gewonnen, maar ik ben er ook erg trots op dat we categoriewinnaar zijn. Het is een heel aansprekende waardering voor wat we doen. Al ruim tien jaar werken we keihard aan het recyclen van kunststoffen en dat ging niet altijd makkelijk. Het is dankzij het familiebedrijf en de bijbehorende vastberadenheid dat we nu een gezond businessmodel hebben en op grote schaal kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor de toekomstige generaties.”

Ton van der Giessen

Anterieure overeenkomst windmolenpark Hattemerbroek

De realisatie van het windmolenpark in Hattemerbroek (een initiatief van Van Werven) is weer een stapje dichterbij gekomen. Op 15 mei 2017 ondertekenden burgemeester Hoogendoorn namens de gemeente en de heer van Werven namens Van Werven Energie B.V. een anterieure overeenkomst voor het project windmolenpark Hattemerbroek. In deze overeenkomst is vastgelegd welke afspraken partijen met elkaar maken en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend.

Van Werven energieneutraal

Al in 1997 zette Van Werven de eerste stap richting het windmolenpark. Het bedrijf is dan ook blij met deze overeenkomst. “Het geeft beide kanten zekerheid”, vindt Jan van Werven. “We weten nu waar de verantwoordelijkheden liggen en ook de kosten liggen vast. Natuurlijk ben ik ook blij dat na bijna twintig jaar deze droom nu toch werkelijkheid lijkt te worden.” Van Werven vindt duurzaamheid belangrijk en na zonnepanelen en biomassa is de opwekking van energie uit wind een logisch vervolg. “Dankzij deze vier windturbines kunnen we straks de hele gemeente Oldebroek voorzien van groene energie en ook ons bedrijf kan energieneutraal werken. Daarnaast starten we het duurzaamheidsfonds, om zo extra maatschappelijke waarde te bieden.”

Lees meer
Van Werven

Eindejaarsgift voor vijftal goede doelen

Sinds een aantal jaar verstuurt Van Werven geen relatiegeschenken meer rondom de feestdagen, maar schenkt dit geld aan enkele goede doelen. Vijf goede doelen kregen op 9 februari 2018 bij Van Werven symbolisch een geldbedrag overhandigd.

In totaal werd er €50.000 uitgedeeld, onder meer aan de organisaties die vandaag aanwezig waren bij de uitreiking. De vijf doelen zijn met reden gekozen door de directie van Van Werven. “Ze staan in verbinding met onze eigen organisatie en omgeving. De goede doelen hebben een directe connectie met enkele van onze medewerkers. We zijn blij dat we op deze manier de organisaties kunnen ondersteunen en hebben er vertrouwen in dat het geld op een mooie manier besteed gaat worden,” legt Ton van der Giessen uit. Hij overhandigde vandaag samen met Cor van Werven de cheques aan Vrienden van Izvor, Global Rize, de Tweede Mijl, Compassion en Stichting Khuska.

Van Werven

Ontwikkelingen Plastic Recycling in Europa

In 2017 is er veel gebeurd op het gebied van kunststofrecycling. De kunststofrecycling is verder uitgebreid in Europa. Dit is een bewuste keuze. Zo zijn we dichter bij de plek waar het kunststof afval vrij komt én dichtbij onze afnemers. Tot voor kort werd plastic afval veelal naar China geëxporteerd. Begin 2017 werden de grenzen door de Chinese overheid gesloten. Een goede zaak. Steeds meer landen besloten stortplaatsen te sluiten en - al dan niet gedwongen door regelgeving - in te zetten op recycling. Het was voor Van Werven de aanleiding om in Ierland en Noord-Ierland per 1 november te starten met een nieuwe vestiging.

In Ballymena worden de plastics alleen gesorteerd. In Dublin vindt vanaf midden 2018 naast het sorteren van de verschillende soorten plastic ook het verdere recyclingproces plaats. De gerecyclede grondstoffen worden afgezet in Ierland, de UK en het vaste land van Europa. Ton van der Giessen: “Zodra de overheid de juiste sturingsmaatregelen hanteert, vult de markt de rest wel in. Zonder sturingsmaatregelen bestond er geen recyclingsector. Met elkaar kunnen we zorgen voor het behoud van grondstoffen in de economie en het terugdringen van CO2-emissies”.

Op 13 oktober ontving Van Werven voor zijn plastic recycling activiteiten in de UK de Sustainable Investment Award. Het juryrapport vermeldt onder andere dat de toekenning van deze Award aan Van Werven is gebaseerd op de bijdrage die Van Werven levert aan het behoud van grondstoffen in de circulaire keten en het voorkomen van CO2 emissies voor de productie van primaire grondstoffen.

Recyclingplastics.eu

Alles over de kunststofrecycling van Van Werven is vanaf januari 2018 te vinden op www.recyclingplastics.eu. De website is meertalig en vertelt uitgebreid over recycling van harde plastics, het toepassen van secundaire grondstoffen en Van Wervens ambitie om recycling sterker te verankeren in de wetgeving.

Bekijk hier de nieuwe website

Lokale sponsoring

Jaarlijks sponsoren we ruim honderd verschillende initiatieven, waaronder projecten, evenementen, verenigingen, zorginstellingen en personen, door middel van materieel, donaties, reclame of advertenties.

Samen maken we evenementen mogelijk die gemeenschappen verbinden, mensen in beweging zetten of onrecht tegen gaan. Zo doen we jaarlijks mee aan verschillende truckersdagen. Mensen met een beperking mogen dan een dag meerijden in één van de vele vrachtwagens. In 2017 ondersteunden we bijvoorbeeld een project van de jongerengroep ‘Gaan naar Ghana’. In de zomervakantie van 2017 deed een groep jongeren ontwikkelingswerk in Ghana. Ze bouwden een school voor de jeugd van het lokale plaatsje Za-Ari. Van Werven vindt het fantastisch dat jongeren uit de gemeente Oldebroek zich hiervoor inzetten. Van der Giessen: “Je komt als een ander mens terug en dat is het mooie van zo’n ontwikkelingsproject”.

Fotografie Evelien

Internationale sponsoring

Niet alleen lokaal, maar ook internationaal is Van Werven betrokken bij diverse doelen die wij een warm hart toedragen. Van Werven is bijvoorbeeld partner van de 4e Musketier, ondersteunt stichting Toetssteen en is nauw betrokken bij het René Kids Centre in Namibië. Het RKC wil kinderen in Rehoboth’s armste wijk hoop geven en helpen ontsnappen aan een uitzichtloos bestaan. Van Werven stimuleert zijn medewerkers jaarlijks om mee te doen aan de RKC Prestatietocht, waarbij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee wordt gereden om hiermee fondsen te werven voor het RKC. Daarnaast zijn we bezig met de realisatie van een afvalproject in Namibië.

Afval bepaalt het straatbeeld in Block E. Dat geeft niet alleen rommel, het trekt ook ongedierte aan en het is niet goed voor de kwaliteit van de leefomgeving. Bovendien: er zit waarde in afval. In 2015 rondde Van Werven een haalbaarheidsonderzoek af om te kijken in hoeverre recycling een kans zou kunnen bieden aan de bevolking van Block E. Kansen liggen er zeker, maar tegelijkertijd zijn er ook veel uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van politieke en regelgeving. We hopen hier in de toekomst daadwerkelijk handen en voeten aan te kunnen geven.

Van Werven

Duurzaam met machines

In 2017 is er veel nieuw materieel geleverd. Voornamelijk op het gebied van transport hebben we een behoorlijke sprong gemaakt: we schaften twaalf nieuwe vrachtwagens aan. Deze vrachtwagens voldoen allemaal aan de Euro 6 emissienorm en zijn dus schoner dan voorgaande modellen. De Euro 6 norm is de meest recente milieunorm en bedoeld om de emissie van bepaalde vervuilende uitlaatgassen van wegvoertuigen terug te dringen.

Er werden twee nieuwe trekkers toegevoegd aan het machinepark van Van Werven. De nieuw aangeschafte Fendt 939 en 1050 Vario worden voornamelijk ingezet door Van Werven Agro. Beide tractoren worden dagelijks gebruikt voor werkzaamheden ten behoeve van bodemverbetering. Voorbeelden hiervan zijn herprofilering van percelen en het breken van storende grondlagen. Hiermee wordt verdichting in de grond verminderd en kan er een betere afwatering plaatsvinden. Met deze werkzaamheden wordt een goede, gezonde bodemkwaliteit gewaarborgd.

Door nieuwe technieken is het brandstofverbruik bij deze machines geminimaliseerd. Daarnaast beschikt de Fendt 1050 over een luchtdrukwissel. Hiermee dragen we zorg voor een maximale bodemgesteldheid.

Van Werven

Second life dumpers

Bij Van Werven draaien dagelijks zo’n vierhonderd stuks materieel met wielen of rupsen. Het volledige onderhoud van dat immense machinepark gebeurt in de eigen werkplaatsen. Graafmachines verdwijnen met ruim 15 duizend uur op de klok richting de handel, wielladers bij meer dan 20 duizend uur. Cor van Werven: “Maar regelmatig laten we een machine nog meer uren draaien. In 2013 hebben we Streefkerk overgenomen en daarmee een hele rits Volvo-dumpers. Bij overname stonden enkele machines al een tijdje stil. De markt trok echter aan. Daarop hebben we tien dumpers bijgekocht en daarnaast die werkloze dumpers weer ingezet. De oudste hebben we een second life gegeven. We hebben er per stuk 25 à 30 duizend euro in geïnvesteerd en alle onderdelen die we niet vertrouwden vervangen of gereviseerd, van remmen tot de koppeling, van aandrijfas tot hydrauliekpomp. Nu zijn we drie jaar verder en de dumpers draaien nog altijd zonder al te grote problemen.” Langer doen met hetzelfde. Het resulteert in maatschappelijke waarde en het levert mooie resultaten op.

Lees meer

Het duurzaamheidsverslag 2017 van de Van Werven bedrijven is het zesde volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 terug kijken.