05. Doelen

Lees meer

Duurzaamheidsdoelen 2019

Hebben we de gestelde doelen voor 2018 behaald en wat zijn de doelen die we in 2019 willen bereiken? Deze twee vragen worden per thema (people, planet en profit) beantwoord. Aan de hand van deze doelstellingen wordt duidelijk waar Van Werven prioriteit aan geeft.

People

People

Focus op veiligheid
Met een IF-rate van 8,2 is het aantal ongevallen in 2018 afgenomen met 1,8. Een mooie afname en tegelijkertijd is er nog winst te behalen. Niemand wil ongelukken en daarom zal er in 2019, zoals altijd, aandacht zijn voor veilig werken. In toolboxmeetings (kort, periodiek werkoverleg) werken we continu aan het versterken van het bewustzijn om veilig te werken. Mede door de plicht om ook bijna omgevallen te melden, zijn er voorbeelden die als casus dienen. Zo krijgen de medewerkers van de kunststofrecycling wekelijks, ieder in hun eigen taal, een update ‘veilig werken’. In 2019 staat de gehoorbescherming op de agenda. Regels worden geëvalueerd en mogelijk aangepast. Wanneer nodig stellen we nieuwe middelen ter beschikking om gehoorschade te voorkomen. Een ander aandachtspunt is de veiligheid op overslagstations. Door continu aandacht te hebben voor het splitsen van verkeerstromen, wordt het ongevallenrisico geminimaliseerd. Concreet betekent dit dat wandelpaden duidelijker worden aangegeven, instructies gegeven worden waar te parkeren en kruisende bewegingen van in- en uitgaand verkeer worden gesplitst. Zo maken we bij de vestiging aan de Verlengde Looweg in Oldebroek een tweede uitrit om met name de veiligheid tijdens de ochtendspits te garanderen.

 • IF-rate: lager dan 6
 • Evaluatie gehoorbescherming
 • Veiligheid op overslagstations

Social return
‘Een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft op een baan.’ Zo wil Van Werven graag bekend staan. Hoe zorgen we ervoor dat we als bedrijf voldoende zichtbaar zijn voor deze groep mensen? Hoe vinden we de geschikte kandidaten? Ingewikkelde vragen waar de afdeling HRM mee worstelt. In 2019 zijn gesprekken gepland met meerdere gemeenten om te kijken in hoeverre statushouders bij ons aan de slag kunnen. Wij zien kansen om Nederlandse statushouders een baan aan te bieden. Bij onze vestiging in Zweden gebeurt dit sinds de start van de werkzaamheden. Lees hier meer over in het hoofdstuk People. Ook in België zijn we in gesprek met ambtenaren. Het doel is om in 2019 nog meer mensen in dienst te nemen.

 • In gesprek met gemeenten in Nederland en België

Betrokken medewerkers
In 2018 heeft Van Werven een groei doorgemaakt en in 2019 zal het familiebedrijf nog groter worden. Wat in het klein begon bij ‘opa Willem’ is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met honderden werknemers op verschillende plekken in Europa. Hoeveel groter het bedrijf ook wordt, het blijft een familiebedrijf en dat gevoel is een kracht die we vasthouden. Dit doen we niet door de cultuur uit Oldebroek, daar waar het bedrijf geboren is, te kopiëren naar de andere (buitenlandse) vestigingen. We bouwen op elke vestiging aan een cultuur die past in de omgeving waar het gevestigd is. Gebaseerd op de normen en waarden van het familiebedrijf, oftewel de kernwaarden. Op deze manier halen we het beste uit twee werelden. Ook in 2019 richten we ons hierop, door onder meer tijdens de sollicitatieprocessen nauwkeurig te kijken in hoeverre de sollicitanten passen binnen de cultuur van de vestiging waar ze gaan werken. Naast de aandacht voor nieuwe medewerkers, houden we de bestaande medewerkers betrokken door het voortzetten van alle mooie tradities die we kennen. Onder andere het nieuwjaarsfeest en de bouwvakbarbecue.

 • Aandacht voor sollicitatieprocedure
 • Aandacht voor tradities Van Werven

Verantwoording doelen 2018
Het veiligheidsboekje is gemaakt, toolboxmeetings worden gehouden en er wordt continu aandacht besteed aan de LMRA (Last Minute Risico Analyse). Mooie resultaten, maar daarmee is het uiteindelijke doel - het aantal ongevallen terugdringen nog niet gehaald. Mogelijk is dit een onrealistisch doel gezien de werkzaamheden die er dagelijks uitgevoerd worden. Toch dagen we onszelf uit, om zo het thema veiligheid hoog op de agenda zetten. Zoals in het vorige verslag beschreven, hebben we de wens om minimaal vijf procent van de medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. Helaas hebben we dit niet waargemaakt, doordat we niet met de juiste kandidaten in contact komen. Nieuwe plannen zijn gemaakt, de wens zal blijven bestaan. Het ziekteverzuim bij Van Werven blijft dalen. Van 4,50% in 2017 zijn we gegaan naar 3,95% in 2018. Een mooie daling.


Ga naar 02. people

Planet

Betrokkenheid tonen
Betrokkenheid is een van onze kernwaarden: als familiebedrijf staan we middenin de samenleving. De verantwoordelijkheid voor de maatschappij beleven we en is echt. We hechten veel waarde aan menselijkheid, waardering en respect. Het zit de familie Van Werven in de genen en al onze activiteiten zijn erop gericht. We zijn betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen. Doelstellingen die de overheid bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit wil bereiken, ziet Van Werven als een kans om nog verder uit te breiden. In 2019 is het plan om te onderzoeken of we met nieuwe producten de kwaliteiten van onze agrarische gronden kunnen verbeteren door gebruik te maken van bestaande, natuurlijke grondstoffen, zoals compost.

 • Betrokken blijven bij (branche)organisaties en de verschillende genoemde initiatieven
 • Doelstellingen van de overheid zien als kansen om nog verder uit te breiden
 • Onderzoek naar gebruik van bestaande, natuurlijke grondstoffen

Groene energie
We willen meer energie produceren dan dat we verbruiken. Om dit langetermijndoel stap voor stap te behalen, breiden we onder meer de productie van groene energie uit. We hebben een start gemaakt met het uitbreiden van zonnepanelen op onze daken en gaan in 2019 hiermee verder. Het aantal elektrische auto’s zal toenemen en voor onze andere machines en voertuigen onderzoeken we de alternatieven van energievoorzieningen. Dit geldt met name voor de transportvoertuigen en inframachines. Van Werven levert biomassa aan stadsverwarmingen en kascomplexen. Dit hopen we in 2019 verder uit te breiden. Tot slot een update betreft het windmolenpark Hattemerbroek. In 2019 verwachten we de vergunning rond te hebben en het park te realiseren. Een goed vooruitzicht.

 • Verdere uitbreiding zonnepanelen
 • Uitbreiding levering biomassa stadsverwarmingen en kascomplexen
 • Realisering windmolenpark Hattemerbroek

Circulaire economie
Van Werven wil grondstoffen zoveel mogelijk circulair maken. Circulariteit is in heel het bedrijf belangrijk. Met name in de kunststofrecycling zijn er veel ontwikkelingen. Het sluiten van de grenzen in China begin 2018 en Maleisië, Vietnam en India die een paar maanden later volgden, is de start geweest van een eigen recycling industrie in Europa. Een goede ontwikkeling. Het is belangrijk dat we zelfvoorzienend zijn en niet afhankelijk van lagelonenlanden. Van Werven heeft hier direct op ingespeeld door in Europa uit te breiden. In 2019 worden de vestigingen in Zweden en Polen geopend. Prachtige ontwikkelingen waardoor de grondstof niet de verbrandingsoven ingaat, maar als nieuwe grondstof wordt ingezet.

 • Opening vestigingen kunststofrecycling Zweden en Polen

Verantwoording doelen 2018
Van Werven stelde zichzelf in 2016 ten doel om minimaal 13 keer CO2-neutraal te zijn in 2017. Met 12,5 keer CO2-neutraal is deze doelstelling net niet gehaald. Langere wachttijden rond het verkrijgen van vergunningen voor de bouw van nieuwe installaties heeft de voortgang iets afgeremd. We blijven ons inzetten om deze doelstelling te behalen.

Zoals hierboven geschreven, is betrokken zijn een van de kernwaarden van Van Werven. Dit doel is dan ook ruimschoots gehaald. Een ander doel betreffende groene energie, was het afronden van de vergunning voor het windmolenpark Hattemerbroek. Helaas geen vergunning verstrekt gekregen. Desalniettemin is het park absoluut niet van de agenda geveegd. Het doel blijft om dit op korte termijn te realiseren. Met het uitbreiden van de hoeveelheid zonnepanelen is een goede start gemaakt. In het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in nieuw materieel. De motoren van het aangekochte inframaterieel voldoen aan de Stage IV en in combinatie met AdBlue is de uitstoot van NOx nihil geworden. Ook zijn deze voertuigen voorzien van een automatische motorafslag, zodat onnodige verspilling van brandstof wordt tegengegaan. Lees meer over de afname in het verbruik in het hoofdstuk Planet. Alle doelen betreft de uitbreidingen van de kunststofrecycling zijn gerealiseerd. Lees er hier meer over.

Ga naar 03. planet
Planet
Profit

Profit

Streven naar continuïteit
Van Werven streeft naar continuïteit. Een positief bedrijfsresultaat is een voorwaarde. De financiële middelen die hieruit voortvloeien, investeren we in nieuwe initiatieven, die grote bijdragen leveren aan de circulaire doelstellingen. Bovendien bieden we hiermee continuïteit aan de medewerkers en biedt het kansen om een verschil makende rol op te pakken in de maatschappij.

Waar ligt de focus voor de verschillende activiteiten van Van Werven in het jaar 2019? Infra & Bouwstoffen hebben het doel gesteld om nog sterker regionaal actief te zijn en de koers voor een gezond rendement vast te houden. Heicom heeft de plannen om vergaand te digitaliseren. Het transport zorgt voor veel papier. Dit wordt gereduceerd door de invoering van digitale vrachtbrieven middels een Bizzstream-app. Plastic Recycling zal zich nog verder uitbreiden door de stijgende vraag naar secundaire grondstoffen. Lees meer over alle plannen in het hoofdstuk Profit.

Verantwoording doelen 2018
In het jaar 2018 lag de focus voor de infra-activiteiten en -projecten op rendementsverbetering. Ondanks enkele moeizame projecten, is er een verbetering te constateren. Dit komt mede door een hogere bezettingsgraad die enerzijds is gerealiseerd door landelijke economische ontwikkelingen.

De drie werkmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor het transport, de inzameling en verwerking van afval hebben een goed jaar achter de rug. De afvalmarkt was, net als het voorgaande jaar, ook in 2018 volop in beweging.

Er is landelijk bij gemeenten en bedrijven steeds meer bewustwording van de noodzaak om te vergroenen. De groei die Heicom verwachtte te realiseren, is behaald.

Van Werven Biomassa heeft gewerkt aan de betrouwbaarheid van het productieproces. Om het proces te verbeteren, zijn de medewerkers uitsluitend gaan werken met eigen machines. Dit biedt veel voordelen en dus wordt er teruggekeken op een goed jaar.

Plastic Recycling heeft, zoals ten doel was gesteld, geïnvesteerd in nieuwe vestigingen in het buitenland en in de lijnen van de huidige vestigingen. De uitbreidingen verlopen geheel volgens planning. Ondanks de aanloopkosten bij de opstart van nieuwe vestigingen hebben we het jaar 2018 met een positief resultaat afgesloten.

Lees meer over deze mooie bedrijfsresultaten in het hoofdstuk Profit. Net als tijdens eerdere jaren waren we in staat om een winstbonus over 2018 uit te keren aan onze medewerkers. Zo mochten we dit succes delen en hen – onder meer – tijdens het nieuwjaarsfeest te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.


Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2018 van de Van Werven bedrijven is het zevende volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 terug kijken.