05. Doelen

Lees meer

Duurzaamheidsdoelen 2019

Hebben we de gestelde doelen voor 2019 behaald en wat zijn de doelen die we in 2020 willen bereiken? Deze twee vragen worden per thema (people, planet en profit) beantwoord. Aan de hand van deze doelstellingen wordt duidelijk waar Van Werven prioriteit aan geeft.

People

People

Veiligheid blijft een speerpunt
De IF-rate van 2019 was lager dan ooit tevoren: 2,6. Er werden slechts twee ongevallen genoteerd en dat lijkt een positief cijfer. Toch voelt dat dit jaar anders. Een van de genoteerde ongevallen was een noodlottige val waarbij collega Jan van Oostenbrugge op 66-jarige leeftijd het leven liet. Een dierbare collega, die voor verschillende medewerkers als een ‘tweede vader’ voelde. Mede door Jan is de kunststofrecycling tot bloei gekomen, er werd zelfs een plein op het terrein in Biddinghuizen naar hem vernoemd: het ‘Jan van Oostenbruggeplein’.

Hieruit blijkt dat cijfers vaak niet het hele verhaal vertellen. Toch geeft deze lage rate ook een belangrijke positieve trend weer: het aantal ongevallen daalt, de focus is goed. Er is continu aandacht voor veiligheid en dit onderwerp zal dan ook nooit van onze agenda worden geschrapt. In toolboxmeetings (kort, periodiek werkoverleg) werken we continu aan het versterken van het bewustzijn om veilig te werken. Mede door de plicht om ook bijna-ongevallen te melden, zijn er voorbeelden die als casus dienen. Zo krijgen de medewerkers van de kunststofrecycling wekelijks, ieder in hun eigen taal, een update ‘veilig werken’.


Governance code
Er bestaat een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid in de bouw in brede zin verbetert, hebben bouwondernemingen en opdrachtgevers de handen ineen geslagen. Samen hebben zij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgericht. Van Werven is niet aangesloten bij deze code, maar volgt de ontwikkelingen en afspraken die hieruit voortvloeien. Veel grote aannemers hebben zichzelf een IF-rate van 4,5 opgelegd, een uitdaging waarbij Van Werven zich graag aansluit. Dat betekent dat wij ons ook de komende jaren blijven focussen op veiligheid.

 • IF-rate: lager dan 4,5

Invoeren rookbeleid
Iedereen heeft recht op een rookvrije werkplek. Dat is het standpunt van de overheid. In 2014 besloot de overheid dat openbare ruimtes, zoals horeca, sportparken en bedrijven, rookvrij moeten zijn. De werkgevers moeten een actief beleid voeren én handhaven om een werkplek rookvrij te houden. Van Werven zal daarom in 2020 zijn rookbeleid verder invoeren en meerdere maatregelen nemen.

Door het invoeren van het Rookvrij-beleid, houden we ons niet alleen aan de wet. We willen ook een bijdrage leveren aan de maatschappelijke beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Tot slot willen we onze medewerkers aanmoedigen om te stoppen met roken en hulp daarbij bieden. Op verschillende manieren willen we zo werken aan een rookvrij Van Werven en gezondere werknemers.

 • Rookbeleid invoeren
 • Cursussen aanbieden
 • Percentage rokende medewerkers omlaag brengen

Social return
Het bieden van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een continu proces voor de afdeling HRM binnen Van Werven. We willen zichtbaar zijn voor deze groep mensen en geschikte kandidaten vinden. Vooral onze plastic recyclingactiviteit biedt volop kansen. Vorig jaar ging een zevental Zweedse statushouders aan de slag op onze kunststofrecycling in Zweden. Van beide kanten is dit een positieve samenwerking, die we graag willen toepassen in de overige landen. We zijn in gesprek met gemeenten in België en Nederland om mensen via een participatietraject in dienst te nemen. In samenwerking met de gemeente Lanaken werpt dit al zijn vruchten af: er werken inmiddels twee medewerkers aan de was- en maallijn op onze vestiging in Lanaken. Zij krijgen ter plekke begeleiding om zo te wennen aan een nieuwe structuur. Naar verwachting zal er in 2020 nog aanbod zijn voor een tiental extra werknemers via social return. Ook het komende jaar blijven we ons inzetten om deze mensen een kans te bieden. Want dat dit werkt, blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Solomon, dat je leest in ons hoofdstuk People.

 • In gesprek met gemeenten in Nederland en België

Verantwoording doelen 2019
In het vorige verslag werd aandacht geschonken aan de tweede uitrit aan de Verlengde Looweg. Door continu aandacht te hebben voor het splitsen van verkeersstromen, wordt namelijk het ongevallenrisico geminimaliseerd. Dit proces loopt nog. De vergunningsaanvraag is bijna rond bij de gemeente en zodra het mogelijk is, zullen we starten met de aanleg van een tweede uitrit. Op het gebied van social return liggen continu uitdagingen, dat is voor 2019 niet verandert en zal ook in 2020 niet veranderen. Het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten in België en Nederland, met als doel meer mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In België heeft dit geresulteerd in twee nieuwe werknemers, de verwachting is dat er in 2020 nog een tiental Belgische participanten aan dit lijstje toegevoegd kunnen worden.


Ga naar 02. people

Planet

Groene energie
Van Werven wil meer energie produceren dan dat we verbruiken. Dit langetermijndoel komt stap voor stap dichterbij, bijvoorbeeld door de aanleg van zo’n 2.000 zonnepanelen in 2019. In datzelfde jaar werd er een grote stap gezet richting de realisatie van een windpark in Hattemerbroek. Op 17 april 2020 starten de grondwerkzaamheden voor de bouw van Windmolenpark Hattemerbroek. Deze vier windturbines zullen een CO2-besparing van 17.000 ton per jaar realiseren. In 2019 bestelden we de eerste elektrische shovel, deze zal in 2020 gaan draaien. Daarnaast blijven we zoeken naar brandstofalternatieven voor onze machines en voertuigen.

 • Energieneutraal in 2021 en in 2020 werken aan de realisatie daarvan.

Circulaire economie
Van Werven wil grondstoffen zoveel mogelijk circulair maken. In het vorige duurzaamheidsverslag stelden we als doel om een tweetal vestigingen te openen: in Zweden en Polen. Inmiddels draaien deze vestigingen en blijft ons doel om deze circulaire tak van sport verder uit te breiden, zodat de grondstof niet de verbrandingsoven ingaat, maar als nieuwe grondstof wordt ingezet.

Naast het openen van vestigingen, gaan we de samenwerking aan met partners in Europa. Deze partnerbedrijven zitten dicht aan de bron: het zijn inzamelaars, sorteerders of gemeenten. Tot voor kort was kunststofafval veelal een probleemstroom voor hen. Met onze oplossing is er een nieuw businessmodel ontstaan. Zij leveren de voorgesorteerde kunststoffen aan bij onze recyclinglocaties. Samen creëren we grote volumes herbruikbare grondstoffen voor een circulaire economie. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. In 2020 willen we nog meer grip krijgen op grondstoffen in de omgeving waar het vrij komt. Daarnaast blijven we kijken naar innovaties van het sorteerproces, om een nog groter percentage kunststof afval weer in te zetten als hoogwaardig en circulaire grondstof.


Wereldwijd recyclen
Op dit moment werken we in Europa aan een circulaire economie. Het komende jaar willen we de mogelijkheden verkennen om ook buiten Europa onze kennis te delen en plastic te recyclen. Door middel van licenties willen we onze know-how delen en ons geloof wereldwijd delen. De eerste stappen zijn gezet.

 • Grip op grondstoffen: partnerships aangaan en nieuwe vestigingen openen
 • Via licenties plastic recycling buiten de EU brengen
 • Via Innovaties doorvoeren in het sorteerproces voor verdere groei van het upcycle percentage

Betrokkenheid tonen
Betrokkenheid is een van onze kernwaarden: als familiebedrijf staan we middenin de samenleving. We zijn betrokken bij (branche)organisaties en initiatieven ter bevordering van de (lokale) economie, goede doelen, social return, grondstoffenhergebruik en sport, cultuur en evenementen. Doelstellingen die de overheid bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit wil bereiken, ziet Van Werven als een kans om nog verder uit te breiden. In 2019 is onderzoek gedaan om te kijken of we met nieuwe producten de kwaliteiten van onze agrarische gronden kunnen verbeteren door gebruik te maken van bestaande, natuurlijke grondstoffen, zoals compost. Die kansen liggen er zeker en inmiddels zijn er producten ontwikkeld. Om ook daadwerkelijk te kunnen produceren, moeten er echter nog stappen gezet worden. Zo is uitbreiding van de locatie in Biddinghuizen noodzakelijk. Inmiddels is de procedure voor het wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet en hopen we eind 2020 te starten met de uitbreiding van onze locatie, zodat we in 2021 op deze manier kunnen bijdragen aan een vruchtbare bodem.

 • Betrokken blijven bij (branche)organisaties en de verschillende genoemde initiatieven
 • Doelstellingen van de overheid, zoals de in december gelanceerde EU Green Deal, zien als kansen om circulariteit nog verder te laten groeien
 • Bestaande, natuurlijke grondstoffen inzetten voor bodemverbetering

Verantwoording doelen 2019
In 2019 beschreven we het plan om te onderzoeken of we nieuwe producten kunnen produceren die de kwaliteiten van onze agrarische gronden kunnen verbeteren, door gebruik te maken van bestaande, natuurlijke grondstoffen zoals compost. Zoals hierboven beschreven zijn deze producten inmiddels ontwikkeld en is het wachten op de uitbreiding van onze vestiging in Biddinghuizen, zodat hier vervolg aan gegeven kan worden. In datzelfde jaar maakten we een start met de uitbreiding van zonnepanelen op onze daken. Sinds 2019 sieren tweeduizend zonnepanelen de daken van Van Werven Plastic Recycling in Biddinghuizen. Met de groene stroom wordt in de recyclinghallen uit plastic afval een nieuwe grondstof geproduceerd. We schreven ook dat we graag levering van biomassa aan stadsverwarmingen en kascomplexen wilden uitbreiden. Met een groei van 50% door nieuwe afnemers in Noord-Holland kunnen we tevreden terugkijken op dit doel.


Ga naar 03. planet
Planet
Profit

Profit

Streven naar continuïteit
Van Werven streeft naar continuïteit. Een positief bedrijfsresultaat is een voorwaarde. De financiële middelen die hieruit voortvloeien, investeren we in nieuwe initiatieven, die grote bijdragen leveren aan de circulaire doelstellingen. Bovendien bieden we hiermee continuïteit aan de medewerkers en biedt het kansen om een verschil makende rol op te pakken in de maatschappij.

De focus voor 2020 bij onze verschillende activiteiten worden beschreven in het hoofdstuk Profit. Voor Infra & Bouwstoffen ligt de focus op het goed anticiperen op de veranderende markt en regelgeving. PFAS en PAS zijn belangrijke maatregelen die hier invloed op hebben. Er wordt ook gefocust op het verder optimaliseren van processen en het benutten van synergievoordelen. De focus van Afvalinzameling en Recycling zal in 2020 liggen op klantbehoud, maar ook zeker op natuurlijke groei (van omzet en gebied) en specifieke (klant)acquisitie. Deze acties zullen tot een verdere positieve ontwikkeling van het totale resultaat over 2020 leiden. Daarnaast blijft deze bedrijfstak innoveren en samenwerken om zoveel mogelijk grondstoffen te gebruiken en zo min mogelijk te verbranden. Heicom zal het komende jaar inzetten op het uitbreiden van vestigingen, om zo de toenemende vraag te kunnen beantwoorden, de logistiek te beperken en een betere concurrentiepositie te verkrijgen. De vooruitzichten voor Plastic Recycling in 2020 worden gekenmerkt door verdere optimalisering van het productieproces. Onder andere is medio 2019 een zoutlijn toegevoegd aan het recycling proces, waardoor op andere soortelijke gewichten scheiding plaats kan vinden. Qua omzet verwachten wij bij plastic recycling de opgaande lijn weer terug te vinden. Voor verdere uitbreiding van de activiteiten van Plastic Recycling worden meerdere partners in het buitenland gezocht om verdere expansie over de grenzen mogelijk te maken. Lees meer over alle plannen in het hoofdstuk Profit.


Verantwoording doelen 2019
In 2019 lag de focus voor Infra & Bouwstoffen op een gezond rendement. Het eerste halfjaar leidde tot mooie resultaten, dankzij een zachte winter en hoge bezettingsgraad. Het tweede halfjaar waren de gevolgen van PFAS en PAS goed te merken. Het heeft de handel in secundaire grondstromen én de bezettingsgraad van machines geraakt. De afdeling Bouwstoffen draaide financieel gezien een sterk jaar, ondanks het PFAS-dossier. Onder meer een trouwe klantenkring is hier debet aan geweest.

Gemak en tijdswinst. Dat zijn in een notendop de resultaten van de digitalisering die bij Heicom is doorgevoerd. Heicom had in 2019 plannen om vergaand te digitaliseren. Inmiddels is deze digitalisering achter de rug en werken zowel de medewerkers als de klant digitaal. Ruim driekwart van de vrachten bij Heicom wordt uitbesteed aan externe transporteurs, dat maakte deze transitie extra uitdagend. Het proces verloopt sneller en met minder (menselijke) fouten. Ook is het papierverbruik hierdoor aanzienlijk geslonken.

Plastic Recycling stelde zich tot doel om verder uit te breiden. In 2019 werden er twee vestigingen (Zweden en Polen) toegevoegd en zijn bestaande productielijnen verder geoptimaliseerd. Hierdoor is vooral de kwaliteit van de eindproducten toegenomen. Ondanks alles heeft de afzet van de eindproducten een sterkte daling laten zien in de tweede helft van 2019. Overaanbod van primaire grondstof uit Amerika en daarmee dalende tarieven waren hiervan de oorzaak. Het laatste onderstreept nog eens duidelijk het wankele evenwicht bij de transitie naar een circulaire economie. Geopolitieke beslissingen hebben daar direct invloed op met als gevolg dat de oude economie het vaak weer wint van de nieuwe gewenste economie.

Voor verdere uitbreiding van de activiteiten van Plastic recycling worden het komende jaar meerdere partners in het buitenland gezocht om verdere expansie over de grenzen mogelijk te maken. Lees meer over alle plannen in het hoofdstuk Profit.


Ga naar 04. profit

Het duurzaamheidsverslag 2019 van de Van Werven bedrijven is het achtste volledige verslag dat gepubliceerd is. Het duurzaamheidsverslag zal jaarlijks worden gepubliceerd. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de volgende gegevens:


U kunt ook de duurzaamheidsverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 terug kijken.